Bejelentés


INGATLANJOG blog INGATLAN ADÁSVÉTELI szerződéskötés, Jogi tanácsadás!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

Ajándékozási szerződés iratminta


Ide vonatkozó jogszabályokat itt olvassa>>

INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött az alábbiakban megjelölt felek között:

AJÁNDÉKOZÓ _______________ szül. név: _______________ (születési hely és idő: _______________, _______________; anyja neve: _______________; lakcím: _______________; állandó lakcím: _______________; személyi azonosító jel: _______________) és

MEGAJÁNDÉKOZOTT

_______________ szül. név: _______________ (születési hely és idő: _______________, _______________; anyja neve: _______________; lakcím: _______________; állandó lakcím: _______________; személyi azonosító jel: _______________)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Az Ajándékozó tulajdonát képezi a(z) __________________ Földhivatalban, __________________, belterület __________________ hrsz. alatt nyilvántartott, természetben __________________ szám alatt található, __________________ m2 alapterületű, -  ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányada (a továbbiakban: ingatlan).

2. Az Ajándékozó az 1. pontban megjelölt ingatlant a Megajándékozottnak ajándékozza.

3. Az Ajándékozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan per-, teher-, és igénymentes, adók, és adók módjára behajtható köztartozások és közüzemi díjtartozások nem terhelik, harmadik személynek az ingatlanon nincs olyan joga, vagy követelése, amely a Megajándékozott tehermentes tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

4. A Megajándékozott az ajándékot jelen szerződés aláírásával elfogadja.

5. Az ajándékot az Ajándékozó nem követelheti vissza csak abban az esetben, ha a Megajándékozott az Ajándékozó, vagy vele együtt élő hozzátartozója rovására súlyos jogsértést (bűncselekményt) követ el. Ekkor az Ajándékozó jogosult az ajándék helyébe lépett értéket is követelni.

6. A Szerződő Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy magyar állampolgárok, jog- és cselekvőképességük birtokában vannak, szerzési és elidegenítési képességük korlátozva nincsen.

7. Az Ajándékozó jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul, és kéri a T. Földhivatalt, hogy a Megajándékozott tulajdonjogát ajándékozás jogcímén az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára jegyezze be.

8. A felek az ajándék értékét __________________ Ft-ban, azaz __________________ forintban határozzák meg.

9. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő alábbi költségek - ügyvédi munkadíj, tulajdoni lap költsége, ingatlan-nyilvántartási igazgatási-szolgáltatási díj - a megajándékozottat terhelik.

10. A megajándékozott köteles továbbá viselni az ajándékozás kapcsán fizetendő ajándékozás illetéket, amelynek mértéke: __________________ Ft, azaz __________________ forint.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ajándékozásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

12. A szerződő felek jelen szerződésbe foglaltan meghatalmazzák ____________________ ügyvédet az ajándékozási szerződés elkészítésével, és a Megajándékozott tulajdonszerzése során a teljes jogkörű képviselettel.

13. Hatályos ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint az aláírt okiratot harminc napon belül be kell nyújtani az illetékes földhivatalhoz annak érdekében, hogy az a tulajdonszerzést bejegyezze.

14. Az Ajándékozó kijelenti, hogy az ajándékozásra, illetve jelen szerződés aláírására önálló akarat-elhatározásából, mindenféle kényszertől mentesen került sor.

15. Jelen ajándékozási szerződés (x) magyar nyelvű oldalból álló (y) példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

kelt, _________________________

ajándékozó

megajándékozott

A szerződést szerkesztettem és "Ellenjegyzem" __________________ -án:

_____________________________________

ügyvéd

 

 

Facebookon> is megtalál, oldalamat kérem ossza meg ismerőseivel!


Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!